S Pink Premium - Working In Background

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ศึกษาดูงาน จังหวัดจันทบุรี   
     โปรแกรมศึกษาธรรมชาติ…ตามรอยเท้าพ่อ…เศรษฐกิจพอเพียง จ.จันทบุรี (2 วัน 1 คืน) ณ จ.จันทบุรี พร้อมสาระความรู้ สนุกสนานโดยภัทรทัวร์  กรอบขอพรหลวงพ่อสมชาย ณ วัดเขาสุกิม นำชม พิพิธภัณฑ์เครื่องประดับมุข ขี้ผึ้งเกจิอาจารย์ดังด้านวิปัสสนา เยี่ยมชม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน” ต้นแบบโรงเรียนอนุรักษ์ป่าชายเลน

วัดเขาสุกิม - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน - แหลมเสด็จ - หาดเจ้าหลาว 

CIMG8589   CIMG0324   CIMG8204


วันเดินทาง...........

06.30 น. นัดพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ลงทะเบียนกับทีมงานภัทรทัวร์การต้อนรับ

07.00 น. ล้อหมุนออกเดินทาง ตามรอยเท้าพ่อ...บนเส้นทางศึกษาดูงาน 

                “วิถีชีวิต ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง” ณ จ. จันทบุรี พร้อมสาระความรู้ สนุกสนานโดยภัทรทัวร์

                รับประทานอาหารเช้าระหว่างเดินทาง (ภัทรทัวร์1) กรอบขอพรหลวงพ่อสมชาย ณ 

                วัดเขาสุกิม นำชม พิพิธภัณฑ์เครื่องประดับมุข หุ่นขี้ผึ้งเกจิอาจารย์ดังด้านวิปัสสนา

                ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น...ชม VDO ประวัติของหลวงพ่อนักพัฒนา
                ขึ้นรถรางไฟฟ้าบนยอดเขา (ปลอดภัย) กราบเจ้าแม่กวนอิม ชมบรรยากาศธรรมชาติรอบวัด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ภัทรทัวร์ 2)
ภาคบ่าย นำคณะศึกษา....เยี่ยมชม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน” ต้นแบบโรงเรียน       
                 อนุรักษ์ป่าชายเลนนำคณะเรียนรู้...วิถีชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพอย่างเป็นมิตร 
                 กับสิ่งแวดล้อมได้จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ที่สุดในจันทบุรี เดิน          
                 ชม....ศึกษาธรรมชาติบนสะพานไม้ตะเคียนทองยาว 850 เมตร ตัดผ่านผืนป่าชายเลนและชม          
                 พืชพันธุ์ไม้ป่าชายเลน อาทิ แสม ลำพู โกงกาง ขึ้นอย่างหนาแน่น และชมสัตว์ขนาด            
                 เล็กระหว่างเดินศึกษาธรรมชาติ เช่น ปูก้ามดาบ ปลาตีนชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ  
                 เฉลิมพระเกียรติ ณ แหลมเสด็จ สัมผัสชีวิตสัตว์ทะเล นา นาชนิด และปลาสวยงาม กุ้ง กั้ง
                 ปะการัง ชมทะเลแสนงาม มุมพักผ่อนบริเวณสวนรุกขชาติแหลมเสด็จ สงบ สะอาด สบายตา
17.00 น.  นำคณะเข้าที่พัก....พักผ่อนอิริยาบถกับบรรยากาศยามเย็น ณ รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว
18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น (ภัทรทัวร์ 3) สด อร่อย (กิจกรรมของคณะ (ถ้ามี) ทีมงานจัดให้
21.00 น.  อิสระในการพักผ่อน. . .ชมทะเล ภายใต้แสงจันทร์......... ราตรีสวัสดิ์............

ชายหาดเจ้าหลาว - อุทยานแห่งชาติน้ําตกพลิ้ว
หมู่บ้าน OTOP ทอเสื่อบางสระเก้า - ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
CIMG0371    CIMG0275    CIMG4048 

วันที่สอง..........

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า . . สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมทะเลแสนสวย พระอาทิตย์ขึ้น

               เก็บภาพและความประทับใจ ณ หาดเจ้าหลาว

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า บริเวณชายหาด (ภัทรทัวร์ 4)

09.00 น. เก็บสัมภาระ นำคณะออกเดินทางต่อ. . .ชมความงดงามของ น้ำตกพลิ้ว น้ำตกสวย
                สายน้ำเย็นฉ่ำ ธรรมชาติร่มรื่น สักการะสถูปพระนางเรือล่มและอลงกรณ์เจดีย์ของ
                ล้นเกล้า  รัชกาลที่ ๕ เพลิดเพลินกับการให้อาหารปลานับพันตัว ปลาพลวง บริเวณน้ำตก      
                ด้วยถั่วฝักยาว Unseen
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) บริเวณน้ำตก
ภาคบ่าย  ศึกษาดูงาน . . .กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวบ้าน OTOP เสื่อกกจันทบูร พบกันการคิดผลิตสินค้า
               จากผลิตภัณฑ์ต้นกก นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ แปลกตา ราคาถูก นำคณะ กราบขอพรศาลเจ้า
               พ่อหลักเมือง และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้กอบกู้เอกราช เมืองจันทบุรีก่อนเดิน
               ทางกลับ แวะซื้อของฝาก สินค้าพื้นเมือง ของดีเมืองจันท์
22.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ


หวังว่าคงได้รับใช้ท่านในโอกาสอันใกล้
ทีมงานภัทรทัวร์ 081-5531636
****โปรแกรมอาจสับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นหลัก****

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น